فیلترشکن فعلی به هیچوجه کارآمد نیست

بیش از دانلود فیلتر شکن۱۰ سال است بحث شبکه ملی اطلاعات تحت عناوین مختلف مطرح بوده و حتی در برنامه پنج ساله دوم قرار براین بود که شبکه ملی اطلاعات در دوسال اول برنامه، نهایی شود که در قالب این شبکه ۶۰ درصد خانوارها و۱۰۰ درصد کسبه به این شبکه دانلود فیلترشکن بپیوندند.

ادامه خواندن Continue reading